Door het gebruik van het pand en met name de elektrische installatie zullen ten gevolge van veroudering op termijn gebreken ontstaan. Daarom dienen bestaande elektrische installaties met bepaalde regelmaat te worden geïnspecteerd. Dit is ter behoud van uw elektrische installaties maar ook nog eens verplicht vanuit de wet- en regelgeving. Deze inspectie zal zowel visueel als door metingen worden uitgevoerd. Dit gebeurt aan de hand van beschikbare informatie zoals het opleveringsrapport of het inspectierapport van de vorige inspectie, schema’s en tekeningen.

Om uw als klant van alle gemakken te voorzien heeft Damstra gekwalificeerd personeel in dienst voor het uitvoeren van diverse kwaliteitskeuringen. Als het nu om een NEN keuring of een legionella beheersplan gaat, Damstra begeleidt en voert deze keuring uit. Kijk hier onder welke keuringen wij uitvoeren.

Keuringen

NEN keuringen

NEN is de afkorting van Nederlandse Norm en is sinds 8 mei 2000 de nieuwe naam van het nauwe samenwerkingsverband van het Nederlandse Normalisatie-instituut en de Stichting NEC. Deze stichting is gespecialiseerd op de normalisatie van elektrotechniek en ICT. De NEN is een standaard waarin alle Nederlandse normen voor allerlei zaken worden vastgelegd. Eigenlijk is voor bijna alles wel een norm beschikbaar, van gebruiksvoorwerpen tot de bescherming van persoonsgegevens. Er bestaan ruim 2000 specifiek Nederlandse normen en er zijn er nog veel meer geldig in Nederland omdat ze bijvoorbeeld vanuit Europa komen (EN) of op wereldschaal geldig zijn (ISO).

NEN 1006 keuringen

De norm geeft de eisen waaraan een leidingwaterinstallatie moet voldoen uit het oogpunt van volksgezondheid, veiligheid en doelmatigheid. De norm is bedoeld om te worden toegepast voor elke nieuw aan te leggen leidingwaterinstallatie en voor uitbreidingen, wijzigingen, gehele of gedeeltelijke vernieuwingen, herstellingen en onderhoud van een bestaande leidingwaterinstallatie.

NEN 1010 keuringen

Dit is de norm voor de e-installateur voor laagspanningsinstallaties. Deze norm bevat de minimumveiligheidseisen waaraan laagspanningsinstallaties in de woningbouw, utiliteitsbouw en in de industrie moeten voldoen.

NEN 1078 keuringen

Geeft de eisen te stellen aan ontwerp, aanleg en beproeving van gasleidinginstallaties van gebouw gebonden systemen in een niet-industriële omgeving met een nominale werkdruk tot 0,01 MPa (100 mbar).

NEN 3140 keuringen

U wilt graag dat uw elektrische apparatuur en installaties veilig gebruikt kunnen worden door uw personeel en bezoekers. Vanuit de ARBO-wetgeving bent u daartoe ook verplicht:

ARBO-besluit Artikel 3.4. Elektrische installaties
“Elektrische installaties zijn zodanig ontworpen, ingericht, aangelegd, onderhouden en gekenmerkt, dat een veilig gebruik van elektriciteit zo goed mogelijk is gewaarborgd. Hiertoe zijn de nodige voorzieningen en beschermings-maatregelen aangebracht. Daarbij is rekening gehouden met bijzondere eisen die kunnen voortkomen uit de wijze van het gebruik, de gebruiksomstandigheden, de te verwachten uitwendige invloeden en onderhoudswerkzaamheden. In een elektrische installatie zijn doeltreffende maatregelen genomen tegen het gevaar van brand, ontploffing, directe en indirecte aanraking en te dichte nadering.”

Alle gebouwen en bijbehorende bedrijventerreinen in Nederland waar zich een werkgever/werknemer-verhouding bevindt, vallen onder de ARBO-wetgeving. Deze wetgeving houdt in dat de werkgevers aan de overheid, de arbeidsinspectie en verzekeraars moeten kunnen aantonen dat al het mogelijke is gedaan om gevaarlijke situaties en ongevallen te voorkomen.

Werkgevers zijn dus onder andere verantwoordelijk voor de veiligheid van de elektrische apparatuur en installaties op hun bedrijventerrein en de werklocatie. Hiervoor is het laten uitvoeren van een inspectie volgens de NEN 3140-norm van toepassing. Naast het laten uitvoeren van deze inspectie bent u ook verplicht een installatieverantwoordelijke voor uw installaties aan te wijzen. De arbeidsinspectie en verzekeraars beschouwen de NEN 3140-norm als bindend. Laat u periodiek NEN 3140-keuringen uitvoeren, dan kunt u richting wetgever en verzekeraar laten zien dat u er alles aan heeft gedaan om aan de gestelde veiligheidseisen te voldoen.

Legionella beheersplan

In de wetgeving is vastgelegd welke groepen in het hoog risico segment vallen en daardoor verplicht zijn halfjaarlijks monsters te laten nemen, alsmede en risicoanalyse en legionellabeheerplan te laten opstellen. Bij een risicoanalyse wordt aan de hand van een aantal richtlijnen bepaald of en zo ja in welke mate kans is op groei van legionellabacteriën in het systeem.

Heeft u vragen?

Teamleden

Teake Damstra

Commercieel Directeur
Telefoon:
E-mailadres:
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.